Originálne tričká, mikiny, košele, polokošele, nohavice, rukavice, čiapky, rušká a iné oblečenie pre motorkárov a autíčkarov. Insta súťaž s www.motozona.eu
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Chcem zostať informovaný

Súhlasím zo zasielaní informačných newsletterov

Tričko zdarma k nákupu nad 70€Zasielkovňa

NajNákup.sk- porovnanie cien tovarov. Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

PRIJÍMAME PLATBY:

Platba platobnou kartou

 

  1. Úvod
  2. Pravidlá Instagramovej súťaže
Pravidlá Instagramovej súťaže

Vyhraj 3x vstupenku pre 2 osoby na Motocykel & Boat show 2020

 

Úvod

Spoločnosť Bikerswear Europe spol. s.r.o., prevádzkovateľ internetových portálov www.motoscena.sk a www.motozona.eu vyhlasuje súťaž s názvom „Vyhraj 3x vstupenku pre 2 osoby na Motocykel & Boat show 2020“ podľa pravidiel uvedených v následujúcich pravidlách.

I. Usporiadateľ  Instagramovej Súťaže

Usporiadateľom instagramovej súťaže Vyhraj 3x vstupenku pre 2 osoby na Motocykel & Boat show 2020 (ďalej označované len „Súťaž“) je spoločnosť Bikerswear Europe spol. s.r.o., so sídlom 1. Mája 525, Borský Svätý Jur. IČO: 47 593 962, DIČ: 2024006017


Cieľom súťaže je podpora predaja produktov Organizátora súťaže a povedomie o značke.

II. Trvanie Súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 1.3.2020 do 8.3.2020 . Súťaže je možné sa zúčastniť iba v tomto termíne.

III. Účastníci instagramovej Súťaže

Účastníkom Instagramovej súťaže (ďalej označované len „súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa môže stať ktokoľvek, kto splní nasledujúce podmienky:
·        byť sledovateľom instagramových profilov @motoscena a @incheba_expo
·         označiť do komentára 1 priateľa s ktorým sa zúčastníš výstavy Motocykel 2020

Organizátor vyžrebuje troch (3) výhercov súťaže, ktorý získajú výhru :
• 2 vstupenky na výstavu Motocykel & Boat show 2020, ktorú organizuje partner Incheba Expo Bratislava.


Zapojením sa do súťaže, súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a s týmto štatútom. Organizátor nijako nespracúva osobné údaje súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi súťažiacich sa bude riadiť ustanoveniami § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade výhry, udeľuje výherca organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska a zaznamenanie adresy na zaslanie výhry.

Svojou účasťou v súťaži súťažiaci: 
a) vyhlasuje, že:
I. je plnoletý alebo
II. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách Súťaže a spojené s účasťou v Súťaži robí za Súťažiaceho jeho zákonný zástupca;
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané Súťažiacim v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

IV . Podmienky Súťaže

Úlohou Súťažiaceho je splniť nasledujúce podmienky:
·  ·        byť sledovateľom instagramových profilov @motoscena a @incheba_expo
·         označiť do komentára 1 priateľa s ktorým sa zúčastníš výstavy Motocykel 2020

Do žrebovacej databázy bude zaradený každý Súťažiaci za každý príspevok s označením priateľa
Výherca bude kontaktovaný zo strany Organizátora prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame. Po identifikácii výhercu a odovzdaní výhry bude výherca Organizátorom požiadaný, aby udelil súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu na Instagramovej stránke Organizátora, pričom výherca nie je povinný súhlas udeliť.

V. Výhra

Výhrou v súťaži sú 2 voľné vstupenky na udalosť: Výstava Motocykel & Boat show 2020 v Bratislavskej Inchebe . Výhru podľa tohto štatútu poskytuje Organizátor.

VI. Žrebovanie a odovzdávanie výhier

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) zamestnancov marketingového oddelenia Organizátora, a to do štyroch (4) dní od ukončenia Súťaže.

Výhercu bude s oznámením o výhre prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame kontaktovať zamestnanec Organizátora bezprostredne po vyžrebovaní.

Organizátor je oprávnený vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo ak správanie Súťažiaceho bude v rozpore s dobrými mravmi.

Ak sa Organizátor nemôže skontaktovať s výhercom alebo sa výherca neozve Organizátorovi do 72 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo výhercu na výhru zaniká a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov. Režim pri spracovaní osobných údajov Súťažiacich a výhercu podlieha režimu zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Výhra podľa článku V. bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VII. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo (najmä na základe ustanovení Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa najmä na:
a) potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

VIII. Záverečné ustanovenia

Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Termín uskutočnenia výstavy je pevný a nie je možné ho meniť.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.
Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.
Pravidlá tejto Súťaže budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora Súťaže a na stránke www.motozona.eu 

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor prostredníctvom profilu na Instagrame Organizátora.

V Borskom Svätom Jure dňa 1.3.2020

Chcem zostať informovaný

www.motozona.eu - žijeme motorkami

Originálne mototričká, motorkárske mikiny, teplákové súpravy pre motorkárov.

 

 

Motozona.eu - originálne a štýlové mototričká, mikiny a oblečenie pre motorkárov
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk